Privacyverklaring

1.    Strade Bike B.V.

1.1.    Wij zijn Strade Bike B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, tevens kantoorhoudende te Amsterdam, aan het adres (1076 DE) Olympisch Stadion 24, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder  registratienummer 87281929 (“STRADE”). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn wij de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring (“de Privacyverklaring”).

 

2.    Diensten

2.1.    STRADE biedt elke wielrenner een platform om optimaal Rides te beleven. Met een abonnement op STRADE kun je ongelimiteerd meedoen aan STRADE Rides (“de Diensten”). Lees meer over onze Diensten op de website van STRADE, momenteel te vinden op: https://strade.bike (“de Website”). 

2.2.    Bij het verlenen van de Diensten of het gebruik van de Website, verwerkt STRADE informatie die betrekking heeft op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen (“Persoonsgegevens”). Op dergelijke verwerkingen van Persoonsgegevens zijn mogelijk verschillende soorten wetten en regelgeving van toepassing, zoals, maar niet beperkt tot, de Algemene verordening gegevensbescherming (“de AVG”).

2.3.    In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen waarom en hoe wij Persoonsgegevens verwerken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens door STRADE met betrekking tot de aangeboden Diensten en het gebruik van de Website.

2.4.    In aanvulling op deze Privacyverklaring zijn de volgende documenten van toepassing op de Diensten:

    2.4.1.    Onze Algemene Voorwaarden, die hier kunnen worden geraadpleegd: Algemene Voorwaarden

 

3.    Verwerken van Persoonsgegevens

3.1.    Persoonsgegevens – Bij het gebruik van de Diensten verzamelt en verwerkt STRADE de volgende Persoonsgegevens van betrokkenen:

    3.1.1.    Naam;

    3.1.2.    E-mailadres; en

    3.1.3.    Betaalgegevens.

Bij het gebruik van onze Website verzamelt en verwerkt STRADE de volgende Persoonsgegevens van betrokkenen:

    3.1.4.    Naam;

    3.1.5.    E-mailadres;

3.2.    Bron – Wij verzamelen en ontvangen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de Diensten aan te bieden of het gebruik van de Website mogelijk te maken direct van de betrokkenen. Er worden geen andere, waaronder openbare, bronnen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld

3.3.    Doeleinden – De Persoonsgegevens zoals genoemd onder 3.1 hierboven worden verwerkt voor het volgende doel:

    3.3.1.    Om STRADE in staat te stellen de Diensten aan te bieden die wij leveren en door de betrokkene gewenst worden.

    3.3.2.    Om de betrokkenen in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de Website. 

3.4.    Grondslag – De grondslagen voor de verwerking van de Persoonsgegevens zoals genoemd onder 3.1 hierboven zijn, afhankelijk van de concrete aard van de verwerking, de volgende grondslagen: 

    3.4.1.    Toestemming;

    3.4.2.    Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen voordat een contract wordt gesloten; en 

    3.4.3.    Wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing kunnen zijn.

3.5.    Bewaartermijn – Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, tenzij STRADE wettelijk verplicht is de Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren:

    3.5.1.    Naam, E-mailadres en betaalgegevens: worden bewaard onder wettelijke verplichting;

 

4.    Derde partijen, ontvangers en doorgifte

4.1.    Wij kunnen de Persoonsgegevens delen met derde partijen (“ontvangers”) indien dit noodzakelijk is voor een of meer van de hierboven vermelde doeleinden. De volgende categorieën ontvangers kunnen toegang hebben tot de Persoonsgegevens van de betrokkene:  

    4.1.1.    Gelieerde ondernemingen binnen de groep, indien dit noodzakelijk is voor compliance, interne rapportages, audit of beveiligingsdoeleinden, of voor de uitvoering van een overeenkomst met betrokkenen;

    4.1.2.    Onze accountant, juridische adviseurs en andere professionele dienstverleners die door ons zijn ingeschakeld indien noodzakelijk;

    4.1.3.    Overheidsinstanties, rechtbanken, toezichthoudende autoriteiten, rechtshandhavingsinstanties of inlichtingendiensten, indien wij een wettelijke verplichting hebben om hen Persoonsgegevens te verstrekken;

    4.1.4.    Leveranciers van IT-diensten die wij gebruiken voor onze systemen; 

    4.1.5.    Betalingspartners om verschillende betalingsmogelijkheden mogelijk te maken; en 

    4.1.6.    Overige derde partijen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.2.    STRADE kan Persoonsgegevens aan deze partners doorgeven om de overeenkomst zoals aangegaan uit te voeren. Wanneer wij Persoonsgegevens doorgeven aan onze partners, streven wij ernaar om zo min mogelijk Persoonsgegevens door te geven en de doorgifte beperkt te houden tot hetgeen strikt noodzakelijk.

4.3.    De derde partijen die Persoonsgegevens ontvangen of er toegang toe hebben, kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Bij de doorgifte van Persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn naar landen buiten de EER (de zogenaamde “derde landen”), zorgen wij voor “passende waarborgen”. Meer in het bijzonder binden wij ontvangers van Persoonsgegevens contractueel om uw gegevens te beschermen met behulp van de Standaard Contractuele Clausules (SCC's) zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

5.    Rechten van betrokkenen

5.1.    De AVG verleent de betrokkenen, afhankelijk van de omstandigheden, de volgende rechten:

    5.1.1.    Het recht op toegang tot Persoonsgegevens; 

    5.1.2.    Het recht op rectificatie van Persoonsgegevens; 

    5.1.3.    Het recht om van STRADE te verlangen dat Persoonsgegevens worden gewist

    5.1.4.    Het recht om STRADE te verzoeken of de verwerking van Persoonsgegevens kan worden beperkt

    5.1.5.    Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking; 

    5.1.6.    Het recht op dataportabiliteit

    5.1.7.    Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming: het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat deze intrekking gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking; en

    5.1.8.    Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

5.2.    STRADE voert geen geautomatiseerde besluitvorming uit, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG.

 

6.    Bescherming van Persoonsgegevens

6.1.    STRADE hecht veel waarde aan een veilige verwerking van Persoonsgegevens. Daarom implementeren wij waar nodig en voor zover van toepassing beveiligingsmaatregelen, zoals, maar niet beperkt tot:

    6.1.1.    Het pseudonimiseren en versleutelen van Persoonsgegevens;

    6.1.2.    Het vermogen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen;

    6.1.3.    Het vermogen om de beschikbaarheid van en toegang tot Persoonsgegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident; en

    6.1.4.    Een proces voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen.

 

7.    Wijzigingen

7.1.    STRADE kan deze Privacyverklaring aanpassen. Raadpleeg de Website voor eventuele updates en lees altijd ons meest recente Privacyverkalring voordat u Persoonsgegevens aan STRADE verstrekt.  

 

8.    Vragen

8.1.    Heeft u vragen, zorgen of opmerkingen over deze Privacyverklaring, de verwerking van Persoonsgegevens of de Diensten van STRADE? Neem dan contact op via info@strade.bike.