Algemene Voorwaarden

1.    Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.    Account(s): de account(s) van de Gebruikers op het Platform dat de Gebruikers de mogelijkheid biedt om deel te nemen in de wielrenactiviteiten van Strade Bike .

1.2.    Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

1.3.    Content: alle informatie, gegevens, materialen en/of werken op het Platform waarvan de inhoud is ontwikkeld en/of samengesteld door Strade Bike of door derde partijen. 

1.4.    Dienst: de abonnementendienst voor het online Platform van Strade Bike voor georganiseerde wielrenactiviteiten.

1.5.    Directe Schade: alle kosten, verliezen of schade, ongeacht de rechtsgrond daarvan (onrechtmatige daad, overeenkomst of anderszins) die rechtsreeks kunnen worden toegerekend aan Strade Bike.

1.6.    Gebruik: het gebruik door de Gebruiker van het online Platform in de breedste zin van het woord. 

1.7.    Gebruiker: de natuurlijke persoon die als abonnee op basis van een Overeenkomst gebruik maakt van het Platform.

1.8.    Indirecte Schade: alle kosten, verliezen of schade die niet als Directe Schade kan worden aangemerkt. Indirecte Schade omvat indirecte schade, schadevergoedingen met een punitief karakter, gevolgschade, winstderving, verlies van gegevens, verlies van besparingen, en schade als gevolg van bedrijfsonderbreking of vertragingen.

1.9.    Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Gebruiker en Strade Bike inzake het afsluiten van een bepaald abonnementsplan door de Gebruiker en de verkoop en levering van de Dienst, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.

1.10.    Strade Bike: Strade Bike B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres aan de Olympisch Stadion 24, 1076 DE, Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87281929.

1.11.    Platform: het online platform van Strade Bike die de Gebruiker de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan de door Strade Bike georganiseerde wielrenactiviteiten. 

 

2.    Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst, het Platform, aanbiedingen, overeenkomsten en andere betrekkingen tussen Strade Bike en deGebruiker. 

2.2.    Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Strade Bike werkzaam is, ieder die door Strade Bike wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Strade Bike aansprakelijk is of kan zijn.

2.3.    Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet aan.

2.4.    Strade Bike is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op het Platform te vinden. In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden, worden de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdens het eerstvolgende gebruik van het Platform onder de aandacht van Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker het Platform na wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden het Gebruik niet staakt, worden de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden daarmee beschouwd als zijnde onherroepelijk door de Gebruiker geaccepteerd.

 

3.    Registratie en profiel

3.1.    Strade Bike biedt een abonnementendienst aan voor het online Platform van Strade Bike die de Gebruiker de mogelijkheden biedt om deel te nemen aan de door Strade Bike georganiseerde wielrenactiviteiten.

3.2.    De Gebruiker dient zich te registreren en een Account aan te maken voordat hij gebruik kan maken van de Dienst. Een Gebruiker kan na het sluiten van een Overeenkomst onbeperkt deelnemen aan de wielrenactiviteiten van Strade Bike. 

3.3.    Voor een registratie als Gebruiker van het Platform en het sluiten van een Overeenkomst via het Platform, gelden de volgende voorwaarden: 

    3.3.1.    De Gebruiker is minimaal 18 jaar oud;

    3.3.2.    Gebruiker gebruikt geen medicatie, heeft geen beperking, handicap en/of ziekte waardoor zijn deelname aan wielrenactiviteiten van Strade Bike negatief kan worden beïnvloed;

    3.3.3.    Gebruiker heeft het profiel op het Platform naar waarheid ingevuld en alle gevraagde informatie geüpload;

    3.3.4.    Gebruiker heeft ingestemd en is akkoord gegaan met deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy die op de website van Strade Bike geraadpleegd kunnen worden.

3.4.    Door zich te registreren als Gebruiker, Gebruik te maken van het Platform en/of een Overeenkomst te sluiten, garandeert de Gebruiker dat hij/zij voldoet aan de bovengenoemde vereisten. Indien niet meer aan een van deze vereisten wordt voldaan, mag de Gebruiker geen Gebruik meer maken van het Platform en is Strade Bike gerechtigd de Gebruiker van het Gebruik van het Platform uit te sluiten en het profiel van de Gebruiker te verwijderen.

 

4.    De Overeenkomst

4.1.    Beschrijvingen en afbeeldingen van de Diensten van Strade Bike, prijslijsten, brochures en andere gegevens betreffende de Diensten van Strade Bike zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeldt.

4.2.    Een offerte, ook al is die onherroepelijk, kan door Strade Bike worden ingetrokken als de intrekking de Gebruiker bereikt voor of op dezelfde tijd als de aanvaarding ervan door Gebruiker.

4.3.    Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen voor het eerst tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding en/of bevestiging door Strade Bike, waarbij Strade Bike rechtsgeldig is vertegenwoordigd door een gevolmachtigde functionaris, dan wel nadat door Strade Bike een begin met de uitvoering is gemaakt. Offertes zijn gebaseerd op de door of namens de Gebruiker bij de aanvraag verstrekte gegevens en specificaties. Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens. 

 

5.    Abonnementen, prijs en betaling

5.1.    Bij Gebruik van het Platform en/of de Dienst heeft de Gebruiker altijd toegang tot bepaalde inhoud en functionaliteiten van het Platform. De Gebruiker erkent en bevestigt dat Gebruiker om toegang te krijgen tot bepaalde exclusieve inhoud en functionaliteiten een abonnement zal moeten afsluiten waarvoor Gebruiker maandelijks een abonnementsprijs verschuldigd zal zijn (het Abonnement). Door het afsluiten van een Abonnement door Gebruiker komt een Overeenkomst tot stand met Strade Bike. Hierbij behoudt Strade Bike zich het recht voor om nieuwe Abonnementen toe te voegen, te wijzigen of bestaande Abonnementen te verwijderen. In geval van prijswijzigingen van een Abonnement, zal Strade Bike de Gebruiker vooraf inlichten over dergelijke prijswijzigingen en de manier van aanvaarding daarvan. Prijswijzigingen worden van kracht aan het begin van de volgende abonnementsperiode volgend op de datum van de prijswijziging. Gebruiker is gerechtigd de prijswijziging af te wijzen door de Overeenkomst en het Abonnement op te zeggen voordat de wijziging van kracht wordt.

5.2.    Het Abonnement wordt automatisch verlengd aan het einde van de geldende abonnementsperiode.  Indien Gebruiker geen automatische verlenging wenst, dient Gebruiker zijn Abonnement op te zeggen voor het einde van de op dat moment geldende abonnementsperiode. De opzegging wordt van kracht op de eerste dag direct volgend op het einde van de dan lopende abonnementsperiode waarvoor Gebruiker heeft betaald. De wijze van annuleren is afhankelijk van de wijze van aankoop. Dit kan ofwel direct via Strade Bike zijn ofwel via een derde partij. Het Abonnement (en daarmee de Overeenkomst) kan niet tussentijds opgezegd worden. Onder geen beding zal er op Strade Bike een verplichting rusten om betalingen van voor het moment van beëindiging ongedaan te maken.

5.3.    De actuele informatie over de prijzen van de Abonnementen worden vermeld op de website en het Platform van Strade Bike. Om doorlopend toegang te hebben tot de Dienst dient de Gebruiker de kosten die mogelijk van toepassing zijn op het betreffende Abonnement te voldoen in overeenstemming met de Overeenkomst.

5.4.    Indien een Gebruiker in gebreke blijft met de betaling van kosten van een abonnementsplan behoudt Strade Bike zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform te weigeren. 

5.5.    Strade Bike biedt op haar Platform de volgende Abonnementen aan: 1. het basisabonnement, 2. het proefabonnement, en 3. het freemium abonnement. 

    5.5.1.    Het basisabonnement betreft een doorlopend abonnement dat de Gebruiker toegang biedt tot het Platform tegen voorafgaande betaling van een vast maandbedrag. 

    5.5.2.    Het proefabonnement biedt de Gebruiker middels een actiecode kosteloos toegang tot het Platform voor een proefperiode. De lengte van de proefperiode wordt door Strade Bike bepaald;

    5.5.3.    Het freemium abonnement biedt de Gebruiker voor een door Strade Bike te bepalen periode de mogelijkheid om kosteloos Gebruik te maken van het Platform en biedt de Gebruiker de mogelijkheid om eenmalig kosteloos deel te nemen aan een door Strade Bike georganiseerde wielrenactiviteit. 

5.6.    Strade Bike is gerechtigd betalingsgegevens van Gebruikers te vragen bij het afsluiten van een proefabonnement. Gebruiker erkent door deze gegevens in te voeren dat Strade Bike automatisch kan beginnen met het in rekening brengen van een maandelijkse abonnementsprijs op de eerste dag na het einde van de proefperiode, op de voorwaarde dat dit staat vermeld in de voorwaarden behorende bij de proefperiode.  Indien Gebruiker dit niet wenst, dient Gebruiker het van toepassing zijnde Abonnement voor het einde van de proefperiode te annuleren. 

5.7.    Strade Bike biedt Gebruikers het proefabonnement of het freemium abonnement eenmalig aan. Een Gebruiker die al eerder gebruik heeft gemaakt van een proefabonnement of een freemium abonnement kan worden uitgesloten van het gebruik van (toekomstige) kosteloze abonnementsplannen. 

5.8.    Strade Bike behoudt het recht om naar eigen goeddunken te beoordelen of een natuurlijk persoon in aanmerking komt voor kosteloos abonnementsplan.

5.9.    Strade Bike is gerechtigd om het gebruik van kosteloze abonnementsplannen te beperken om misbruik en/of inbreuk op de Algemene Voorwaarden te voorkomen.

 

6.    Gebruik van het Platform

6.1.    Strade Bike verleent de Gebruiker toegang tot het Platform op afstand via het internet of een ander soortgelijk en toepasselijk netwerk. 

6.2.    Het gebruik van het Platform door Gebruiker dient te allen tijde te geschieden conform de relevante voorschriften en procedures zoals uiteengezet door Strade Bike. Gebruiker is verplicht om de voor Gebruik bestemde inloggegevens voor het Platform vertrouwelijk te behandelen en niet te delen derden. 

6.3.    Wanneer de Gebruiker een vermoeden heeft dat zijn/haar Account is geschonden/gehackt dient zij/hij dit onmiddellijk te melden bij Strade Bike.

6.4.    Strade Bike is gerechtigd (aanvullende) technische maatregelen te nemen die onrechtmatig gebruik van het Platform door een Gebruiker verhindert. Strade Bike is met betrekking tot het gebruik van het Platform tevens gerechtigd maatregelen te treffen die eventuele aansprakelijkheid jegens derden voorkomen of beperken. 

 

7.    Content

7.1.    Strade Bike streeft in alle redelijkheid een hoog niveau van het aanbod van Content op het Platform te behalen en te behouden, maar biedt geen garanties en is niet aansprakelijk voor eventuele schade door onjuiste, onvolledige, inbreukmakende of op welke andere wijze dan ook onrechtmatige Content. Daarnaast biedt Strade Bike geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van Content op het Platform. Het gebruik van Content door Gebruiker komt geheel voor verantwoordelijkheid en risico van Gebruiker.

7.2.    Indien en voor zover Strade Bike deze mogelijkheid biedt kan Gebruiker zelf Content plaatsen op het Platform (“Gebruikerscontent”). Gebruiker garandeert dat dergelijke Gebruikerscontent niet aanstootgevend, illegaal, inbreukmakend of op een andere manier onrechtmatig is en is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alle Gebruikerscontent dat geplaatst wordt op het Platform. Strade Bike heeft te allen tijde het recht om Gebruikerscontent te verwijderen voor welke reden dan ook, waarbij alle met de verwijdering verband houdende kosten voor rekening komen van Gebruiker.

7.3.    Indien Gebruiker van mening is dat Content op het Platform niet juist, onvolledig, inbreukmakend of op welke andere wijze dan ook onrechtmatig is, kan Gebruiker dit schriftelijk melden bij Strade Bike. Strade Bike zal dergelijke meldingen naar alle redelijkheid zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en, indien zij daartoe gehouden is, de betreffende Content zo spoedig mogelijk verwijderen of aanpassen.

 

8.    Gegevensverwerking

8.1.    De gegevens die de Gebruiker opslaat of verwerkt via de Dienst en/of het Platform is en blijft diens eigendom. Strade Bike verkrijgt daarop een beperkt gebruiksrecht voor zover dat nodig is om de Dienst en/of het Platform conform de afspraken in de Overeenkomst te kunnen leveren. Daarnaast is het Strade Bike toegestaan de data in geanonimiseerde vorm te gebruiken ten behoeve van statistische analyses en/of benchmarking en om het gebruik van de Dienst en/of het Platform te monitoren. 

8.2.    Strade Bike verwerkt in de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens van Gebruikers. 

8.3.    De verwerking van persoonsgegevens door Strade Bike geschiedt uitsluitend conform de toepasselijke Privacy Policy. 

8.4.    De Gebruiker garandeert gerechtigd te zijn om over de gegevens genoemd in dit Artikel 7 te beschikken en vrijwaart Strade Bike voor alle aanspraken van derden gebaseerd op de stelling dat deze gegevens inbreuk maakt op een recht van derden en zal Strade Bike daartoe volledig schadeloosstellen. 

 

9.    Garanties

9.1.    De Gebruiker gaat ermee akkoord dat zijn enige en exclusieve remedie voor eventuele problemen of ontevredenheid met betrekking tot de dienst, inclusief de inhoud die ter beschikking wordt gesteld op het Platform, bestaat uit het de-installeren en stoppen met het gebruik van de Dienst en het Platform.

9.2.    De Diensten, en in het bijzonder het Platform worden aangeboden “as is”, “as available” en, voor zover wettelijk toegestaan, met uitsluiting van alle expliciete en impliciete aansprakelijkheden op conformiteit, juistheid en bruikbaarheid. Gezien de continue ontwikkeling van het Platform en de Diensten, kan Strade Bike niet garanderen dat alle onderdelen te allen tijde volledig beschikbaar zullen zijn. 

9.3.    Strade Bike spant zich in voor het leveren van Diensten en/of een Platform in overeenstemming met de Overeenkomst, allemaal in overeenstemming met de goede praktijkstandaarden in de relevante branche. 

9.4.    Strade Bike kan de Dienst en/of het Platform of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik stellen ten behoeve van (gepland en ongepland) onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Strade Bike mag van tijd tot tijd de functionaliteiten van de Dienst en/of het Platform aanpassen. 

9.5.    Behalve als expliciet vastgelegd in de Overeenkomst, geeft Strade Bike geen garantie, expliciet of impliciet, van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot enige garant met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, een garantie tegen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, hetzij uitdrukkelijk of impliciet door de wet (conformiteit), handelswijze, uitvoeringswijze, handelsgebruik of anderszins. De Gebruiker bevestigt dat hij bij het aangaan van de Overeenkomst niet vertrouwd heeft op enige andere garantie van Strade Bike dan de garantie zoals uitdrukkelijk opgenomen in de Overeenkomst en de Gebruiker heeft bij het aangaan van de Overeenkomst rekening gehouden met het ontbreken van enige andere garantie. 

 

10.    Aansprakelijkheid

10.1.    Strade Bike kan op geen enkele wijze door de Gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor Directe Schade en/of Indirecte Schade van welke aard dan ook, geleden door wie dan ook als gevolg van of in verband met de Dienst en/of het Platform, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door Strade Bike.

10.2.    De algehele aansprakelijkheid van Strade Bike voor vorderingen voortvloeiend uit het Gebruik van de Dienst en/of het Platform is beperkt tot de abonnementskosten die de Gebruiker aan Strade Bike heeft voldaan in de afgelopen 12 maanden. 

 

11.    Intellectuele Eigendomsrechten

11.1.    Strade Bike verstrekt voor de duur van de Overeenkomst aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbaare en niet-sublicentieerbare licentie (lees: gebruiksrecht) voor het Gebruik van het Platform en de Dienst zoals vastgelegd in de Overeenkomst. De omvang van het gebruik is beperkt tot wat in de Overeenkomst beschreven is. Het gebruiksrecht heeft ook betrekking op eventuele toekomstige updates van de Dienst en/of het Platform. Indien de Gebruiker niet voldoet aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst mag Strade Bike besluiten het gebruiksrecht tijdelijk geheel of gedeeltelijk in te trekken en de toegang tot de Dienst en/of het Platform te ontzeggen.

11.2.    De Gebruiker erkent dat Strade Bike de enige en exclusieve rechthebbende is met betrekking tot alle aanspraken op huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten in relatie tot de Diensten en/of het Platform, alle (krachtens de Overeenkomst en/of in opdracht van Gebruiker) ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde dan wel gebruikte gegevens, broncode, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, software, bestanden, modellen, documenten, waaronder maar niet beperkt tot offertes, toelichtingen, vragenlijsten en protocollen (de Intellectuele Eigendomsrechten). De Intellectuele Eigendomsrechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, octrooien, gebruiksmodellen, aanvullende beschermingscertificaten, handels- en dienstmerken, modelrechten, handelsnamen, dienstnamen, auteursrechten, rechten in de vorm van auteursrechten, geografische aanduidingen, huurrechten, uitleenrechten, morele rechten, databankrechten en domeinnamen die gebruikt worden en/of ontstaan gedurende de Overeenkomst.

11.3.    De Overeenkomst houdt geen overdracht van enig (intellectueel eigendoms)recht in.

11.4.    Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om enige Intellectuele Eigendomsrechten, al dan niet met inschakeling van derden, ter beschikking te stellen aan een derde, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van Strade Bike daartoe is ontvangen.

11.5.    In het geval een derde partij inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van Strade Bike, zal de Gebruiker Strade Bike daar onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte stellen. De Gebruiker zal op eerste verzoek van Strade Bike alle documentatie en informatie met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten verstrekken en alle verzochte medewerking verlenen. De Gebruiker is niet gehouden om Strade Bike te vrijwaren in verband met aanspraken in relatie tot de Intellectuele Eigendomsrechten.

11.6.    De Gebruiker vrijwaart Strade Bike voor alle aanspraken van derden in verband met onrechtmatig gebruik van of inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van derden door gebruik of toedoen van de Gebruiker.

11.7.    Gebruikerscontent is en blijft eigendom van Gebruiker, tenzij partijen anders overeenkomen. Strade Bike verkrijgt uitdrukkelijk van Gebruiker een niet-exclusieve, sublicentieerbare, wereldwijde en royaltyvrije licentie/gebruiksrecht om de Gebruikerscontent te gebruiken binnen het Platform en de Dienst, en/of voor ontwikkelingsdoeleinden.

 

12.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1.    De Overeenkomst tussen Strade Bike en de Gebruiker worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

12.2.    Tenzij in strijd met het dwingend recht, zullen alle geschillen en vorderingen voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

13.    Conversie en deponering algemene voorwaarden

13.1.    Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zou zijn of worden, dan zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

13.2.    De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden prevaleert boven elke vertaling daarvan en is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87281929.